YBlogodef

De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door het afgeven of toesturen van het inschrijfformulier aan YogaBenessere. Deelname aan een van de lessen houdt in dat je akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

Eigen risico en aansprakelijkheid
Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. Tijdens de les wordt erop gewezen dat geen enkele oefening pijn mag doen. Als je onder behandeling bent van een medicus is het raadzaam om te overleggen of de lessen geschikt voor je zijn. Het is bovendien van belang dat je de docent informeert over lichamelijke en/of psychische klachten zodat daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden kan worden.
YogaBenessere is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.

Lidmaatschap en betaling
De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld, zoals dat vermeld staat op de website, voor het begin van de maand te betalen middels overschrijving naar het ING bankrekeningnummer 5754476 ten name van YogaBennessere te Bergschenhoek, onder vermelding van 'lesgeld YogaBenessere' of contant voor aanvang van de les.
Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Wel is er in overleg de mogelijkheid om gemiste lessen in te halen.
De tarieven voor Tiener Yoga en Yoga Max zijn gebaseerd op blokken van 9 of 12 weken. Tijdens de schoolvakanties is er geen Tiener Yoga en geen Yoga Max. Tijdens feestdagen die buiten de schoolvakanties vallen, zal er geen les zijn.
De deelnemer dient vooraf (of uiterlijk de eerste week na de start van de kaart) te betalen voor een leskaart, waarmee hij/zij 12 weken lessen kan volgen.
Deze kaart geeft het recht om binnen de geldigheidsduur van 1 jaar, een keer per week de les te volgen waarvoor de deelnemer is ingeroosterd. Een leskaart is niet overdraagbaar.
De leskaart komt te vervallen 1 jaar nadat de kaart is afgegeven, het recht op het volgen van lessen komt dan eveneens te vervallen.

Verlengen en opzeggen
Iedere deelnemer is automatisch ingeroosterd in het lesrooster.
Een leskaart wordt automatisch verlengd. Tenzij er uiterlijk 2 weken voor het einde van de kaart, is aangegeven dat de deelnemer de lessen (tijdelijk) stop wil zetten.
Om lessen in te halen wordt een leskaart niet verlengd.
Een leskaart geeft recht op 12 lessen, er wordt betaald voor nog geen 11 weken, je spaart dus per kwartaal een week voor je eventuele vakantie!
Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt schriftelijk per email of post, waarna je een bevestiging van ons ontvangt. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan contact op met YogaBenessere.
Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

Huisregels
Het dragen van schoeisel in de yogazaal is niet toegestaan.
Mobiele telefoons zijn tijdens de les uitgeschakeld.
In de yogazaal is het niet toegestaan om te eten of te roken. Na de les wordt er thee of een andere niet-alcoholische drank geschonken. Tijdens de les is het niet de bedoeling dat er wordt gedronken.

Feest- en vakantiedagen en annulering van lessen
Op feestdagen en tijdens de vakantiesluiting zal de studio gesloten zijn, dit zal tijdig worden aangegeven op de website en in de studio.
YogaBenessere heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.
YogaBenessere heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.
YogaBenessere heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Verhindering en gemiste lessen
Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk vooraf, dan wel minimaal 24 uur van te voren te melden via het telefoonnummer 06-18156924 of per email. Mocht de docent om welke reden dan ook verhinderd zijn dan krijgt de cursist hiervan, 24 uur voor aanvang van de cursus, een melding per email of sms.
Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip worden ingehaald. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met YogaBenessere zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.
Indien de docent door ziekte of andere omstandigheden afwezig is, is het mogelijk de lessen in te halen op een nader te bepalen tijdstip.

Toepasselijkheid en geschillen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met YogaBenessere betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door YogaBenessere.
Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en YogaBenessere is het Nederlands recht van toepassing

Wijzigingen
YogaBenessere behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data ten allen tijde te wijzigen. Je wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

Privacy statement
YogaBenessere gebruikt de persoonsgevens alleen voor de communicatie omtrent eigen lessen en activiteiten waarvoor je je hebt ingeschreven.
Wij dragen geen adressen over aan derden.

Algemene voorwaarden YogaBenessere

YBlente20156